لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
3261 کاسپین شیراز مشهد 1 262300 - غیرقابل استرداد
3263 کاسپین شیراز مشهد 262300 360100 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
3267 کاسپین شیراز مشهد 360100 399200 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
3271 کاسپین شیراز مشهد 399200 849600 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
3275 كيش اير شیراز تهران 1 252900 - غیرقابل استرداد
3277 كيش اير شیراز تهران 252900 357700 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 25 درصد
پس از آن جریمه 50 درصد
3281 كيش اير شیراز تهران 357700 595000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 20 درصد
پس از آن جریمه 40 درصد
3285 كيش اير تهران شیراز 1 252900 - غیرقابل استرداد
3287 كيش اير تهران شیراز 252900 357700 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 25 درصد
پس از آن جریمه 50 درصد
3291 كيش اير تهران شیراز 357700 595000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 20 درصد
پس از آن جریمه 40 درصد
3295 کاسپین مشهد شیراز 1 262300 - غیرقابل استرداد
3297 کاسپین مشهد شیراز 262300 360100 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
3301 کاسپین مشهد شیراز 360100 399200 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
3305 کاسپین مشهد شیراز 399200 849600 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
3309 كيش اير شیراز کیش 1 150000 - غیرقابل استرداد
3311 كيش اير شیراز کیش 150000 800000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
3319 كيش اير کیش شیراز 1 150000 - غیرقابل استرداد
3321 كيش اير کیش شیراز 150000 800000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
4879 آتا شیراز مشهد 0 270000 - غیرقابل استرداد
4883 آتا شیراز مشهد - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا لحظه حرکت غیرقابل استرداد
تا لحظه حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
4897 آتا مشهد شیراز 0 270000 - غیرقابل استرداد
4901 آتا مشهد شیراز - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا لحظه حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
4911 آتا شیراز تهران 0 250000 - غیرقابل استرداد
4915 آتا شیراز تهران - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 60 درصد
4923 آتا تهران شیراز - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 3 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 60 درصد
9437 آتا اهواز مشهد 0 250000 - غیرقابل استرداد
9441 آتا اهواز مشهد - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9447 آتا مشهد اهواز 0 250000 - غیرقابل استرداد
9449 آتا مشهد اهواز - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9455 آتا آبادان مشهد 0 250000 - غیرقابل استرداد
9457 آتا آبادان مشهد - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9463 آتا مشهد آبادان 0 250000 - غیرقابل استرداد
9465 آتا مشهد آبادان - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9471 آتا تهران مشهد 0 250000 - غیرقابل استرداد
9473 آتا تهران مشهد - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
9479 آتا مشهد تهران 0 250000 - غیرقابل استرداد
9481 آتا مشهد تهران - - - تا 24 ساعت قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا 5 ساعت قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
14339 ايران اير شیراز دبی - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 4 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
14341 ايران اير دبی شیراز - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 7 روز قبل حرکت غیرقابل استرداد
تا لحظه حرکت غیرقابل استرداد
پس از آن غیرقابل استرداد
15055 آسمان شیراز کیش 150000 900000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
15065 آسمان کیش شیراز 150000 900000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
15075 آسمان شیراز کیش 1 150000 - غیرقابل استرداد
15077 آسمان کیش شیراز 1 150000 - غیرقابل استرداد